ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԻՐԱԶԵԿՄԱՆ, ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԱՆՐՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ՏԱՐՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԲԱԺՆՈՒՄ ՓՈՐՁԱԳԵՏ ՆԵՐԳՐԱՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ծրագրով նախատեսված աշխատանքների համառոտ նկարագիրը

Փորձագետն իրեն հանձնարարված ոլորտում՝

1.     կազմակերպում և անցկացնում է Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի (այսուհետ՝ Տեսչական մարմին)ղեկավարի մամլո ասուլիսներ, հարցազրույցներ և ճեպազրույցներ,

2.    Կազմում և Տեսչական մարմնի ղեկավարի հաստատմանն է ներկայացնում իրազեկում հանդիպումների ծրագիրն ու ժամանակացույցը, ինչպես նաև՝ կանխարգելիչ միջոցառումների կազմակերպման և անցկացման տարեկան ժամանակացույցը, հետևում է մամլո հաղորդագրությունների՝ ԶԼՄ-ների կողմից տարածմանն ու դրանց վերաբերյալ հրապարակված արձագանքներին,

3.    ներկայացնում է առաջարկություններ զանգվածային լրատվության միջոցներով ելույթներում, հեռուստա-ռադիոհաղորդումներում Տեսչական մարմնի պաշտոնատար անձանց մասնակցության վերաբերյալ և ապահովում դրանց կատարումը,

4.    պատրաստում և տարածում է մամլո հաղորդագրություններ, իր իրավասությունների շրջանակներում հանդես է գալիս պարզաբանումներով ու հայտարարություններով, տեսչական մարմնի գործունեության պատշաճ լուսաբանման կազմակերպման նպատակով,

5.    Տեսչական մարմնի ստորաբաժանումներից ստանում է անհրաժեշտ տեղեկություններ և նյութեր, այդ թվում` մշակվող իրավական ակտերի նախագծերի պատճենները, ամփոփում և վերլուծում է Տեսչական մարմնի գործունեության ոլորտներին առնչվող զանգվածային լրատվության միջոցների նյութերը:


Փորձագետին նախատեսվում է ներգրավել պայմանագիր կնքելու օրվանից 1 տարիժամանակահատվածով։

Փորձագետին ներկայացվող պահանջները

·         բարձրագույն կրթություն սոցիալական գիտությունների, լրագրության կամ տեղեկատվական գիտությունների ոլորտում,

·         հանրային ծառայության առնվազն երեք տարվա ստաժ կամ հինգ տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ հասարակության իրազեկման կամ հասարակության հետ կապերի կամ մամուլի հետ կապերի բնագավառում՝ հինգ տարվա աշխատանքային ստաժ:

·         հայերեն և ռուսերեն լեզուների իմացություն,

·         համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն

 

Փորձագետի պարտականությունները

Բարեխղճորեն կատարել պայմանագրով ստանձնած աշխատանքները, պահպանել աշխատակազմի ներքին կարգապահական կանոնները, աշխատանքային կարգապահությունը, աշխատանքի պաշտպանության և անվտանգության ապահովման միջոցները, իրականացնել աշխատանքային օրենսդրությամբ, «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքով և պայմանագրով իրեն վերապահված պարտականությունները:

 

Փաստաթղթերի ներկայացման վերջնաժամկետն է` 2020 թվականի մարտի 23-ը։

Չի թույլատրվում պայմանագիր կնքել, եթե տվյալ անձը պաշտոնից ազատվել կամ տվյալ անձի ծառայությունը վերջին մեկ տարվա ընթացքում դադարեցվել է կարգապահական տույժ կիառելու, օրենքով սահմանված փորձաշրջանը չանցնելու, օրենքի խախտմամբ պաշտոնի նշանակվելու, «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված անհամատեղելիության պահանջները չպահպանելու, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը դադարեցնելու, ուժի մեջ մտած՝ նրա նկատմամբ կայացված մեղադրական դատավճռի դեպքերում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ նշանակվել է տուգանք, ինչպես նաև երկու տարի անընդմեջ իր մեղքով վերապատրաստման անհատական ծրագրով հաստատված կրեդիտները  չստանալու դեպքում:

 

Ընտրություն կատարելու եղանակը` դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստաթղթերի ուսումնասիրություն:

 

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմին (ք. Երևան, Կոմիտաս 49/2) պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`

·         գրավոր դիմում (լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),

·         անձնագրի և հանրային ծառայության համարանիշը հավաստող փաստաթղթի պատճենները,

·         կրթությունը հավաստող պետական նմուշի փաստաթղթի (փաստաթղթերի) պատճենը (պատճենները),

·         աշխատանքային գրքույկի պատճենը,

·         արական սեռի անձինք նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը՝ բնօրինակի հետ միասին, կամ համապատասխան տեղեկանք,

·         մեկ լուսանկար 3x4 սմ չափսի,

·         համառոտCV:

 

ՀՀ քաղաքացին փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ՝ ներկայացնելով անձնագիր:

 

Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր՝ ժամը 9:30-ից մինչև 12:30-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

 

Լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմին /ք.Երևան, Կոմիտաս 49/2, 010 235-600/:

 

 

 


Հայաստանի Հանրապետության շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմինը ՀՀ քաղաքացիներին տեղեկացնում է ժամանակավոր թափուր պաշտոնի վերաբերյալ

 

 

ՇՈՒԿԱՅԻ  ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ  ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵՐՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ

ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ԵՎ ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ

(ՇՎՏ-2.3-3)

 

 

1.     իրականացնում է ստուգումներ ոչ պարենային  արտադրանքն իրացնելու, պահելու, փոխադրելու և օգտահանելու, ինչպես նաև ծառայություններ մատուցելու (բացառությամբ հանրային սննդի կազմակերպություններում մատուցվող ծառայությունների) փուլերում Հայաստանի Հանրապետության օրենքների և այլ իրավական ակտերի պահանջների կատարման նկատմամբ պետական վերահսկողություն, ներառյալ՝ օրենքով սահմանված դեպքերում և կարգով,

2.    ստուգման ակտերի հիման վրա Վարչության պետին ներկայացնում է առաջարկություններ համապատասխան պատժամիջոցներ կիրառելու վերաբերյալ,

3.    տեսչական մարմնի ղեկավարի հանձնարարությամբ իրականացնում է օրենսդրությամբ տեսչական մարմնին վերապահված վերահսկողական գործառույթներ,

4.    վարչության պետի հանձնարարությամբ նախապատրաստում է Վարչության առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցներ,

5.    վարչության պետին, ըստ անհրաժեշտության, ներկայացնում է առաջարկություններ՝ Վարչության աշխատանքներին մասնագետներ, փորձագետներ, գիտական հաստատությունների ներկայացուցիչներ ներգրավելու և աշխատանքային խմբեր կազմավորելու համար:

 

Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

 

1.     բնագիտական կամ տնտեսագիտություն (էկոնոմիկա) և կառավարում (մենեջմենթ), կամ էներգետիկա և էներգամեքենաշինություն, կամ մետաղագործություն, կամ մեքենաշինություն և նյութամշակություն, կամ տեխնոլոգիական մեքենաներ և սարքավորումներ, կամ էլեկտրատեխնիկա, կամ սարքաշինություն, կամ էլեկտրոնային տեխնիկա, ռադիոտեխնիկա և կապ, կամ ավտոմատիկա և կառավարում, կամ տեղեկատվություն և հաշվողական տեխնիկա, կամ կենցաղային և սպասարկման տեխնիկա, կամ տրանսպորտի շահագործում, կամ քիմիական տեխնոլոգիա, կամ անտառային պաշարների վերարտադրություն և վերամշակում, կամ լայն սպառման ապրանքների տեխնոլոգիա, կամ ագրոնոմիական մասնագիտությունների գծով բարձրագույն կրթություն,

2.    քաղաքացիական ծառայության առաջատար պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ առնվազն երեք տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային ստաժ կամ համայնքային ծառայության գլխավոր պաշտոնի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ գիտական աստիճան և առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ վերջին տասը տարվա ընթացքում առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ մինչև 2020 թվականի հունվարի 1-ը պետական կառավարման ոլորտի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ,

3.    Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքի, «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին», «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին», «Ստանդարտացման մասին», «Տեխնիկական կանոնակարգման մասին», «Չափումների միասնականության ապահովման մասին», «Հավատարմագրման մասին», «Թանկարժեք մետաղների մասին», «Սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին», «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին», «Առևտրի և ծառայությունների մասին», «Տեսչական մարմինների մասին» Հայաստանի Հանրապետության  օրենքների և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի  անհրաժեշտ  իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն,

4.    MS Office համակարգչային ծրագրի գիտելիքներ և ժամանակակից այլ  տեխնիկական  միջոցներով  աշխատելու ունակություն,

5.    տիրապետում է անգլերենին կամ ռուսերենին կամ ֆրանսերենին կամ գերմաներենին կամ իսպաներենին (ազատ),

6.   անհրաժեշտ  տեղեկատվության տիրապետում,

7.    աշխատավարձի չափը՝ 212.309 ՀՀ դրամ:

 

Ընտրություն կատարելու եղանակը` դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստաթղթերի ուսումնասիրություն:

 

Տվյալ ժամանակավոր թափուր պաշտոնների առաջացման հիմքերի վերացման ժամկետն է` մինչև քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնների մրցույթների արդյունքում հաղթող ճանաչված մասնակցի կողմից զբաղեցվելը:

 

Վերը  նշված  պաշտոը կարող են զբաղեցվել՝ տվյալ պաշտոնի անձնագրով ներկայացվող պահանջները բավարարող, հայերենին տիրապետող, 18 տարին լրացած ՀՀ  քաղաքացիները:  Քաղաքացիական ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու առավելագույն տարիքը 65 տարին է:

 

Հանրային ծառայության ընդունվելու իրավունք չունի այն անձը, ով՝

 

1)     դատական կարգով ճանաչվել է անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ,

2)    դատական կարգով զրկվել է հանրային ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու իրավունքից,

3)    տառապում է այնպիսի հիվանդությամբ, որը հանրային ծառայության տվյալ պաշտոնի նշանակվելու դեպքում կարող է խոչընդոտել իր լիազորությունների իրականացմանը,

4)    դատապարտվել է հանցագործության համար, և դատվածությունը սահմանված կարգով հանված կամ մարված չէ,

5)    օրենքի խախտմամբ չի անցել ժամկետային պարտադիր զինվորական ծառայություն։

 

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմին (ք. Երևան, Կոմիտաս 49/2) պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`

 

1)     գրավոր դիմում (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),

2)    անձնագրի և հանրային ծառայության համարանիշը հավաստող փաստաթղթի պատճենները,

3)    կրթությունը հավաստող պետական նմուշի փաստաթղթի (փաստաթղթերի) պատճենը (պատճենները),

4)    աշխատանքային գրքույկի պատճենը,

5)    արական սեռի անձինք նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը՝ բնօրինակի հետ միասին, կամ համապատասխան տեղեկանք,

6)   մեկ լուսանկար 3x4 սմ չափսի,

7)    համառոտ CV:

 

ՀՀ քաղաքացին փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ՝ ներկայացնելով անձնագիր:

Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր՝ ժամը 9:30-ից մինչև 12:30-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

 

Լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են դիմել Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմին /ք. Երևան, Կոմիտաս 49/2, 010 235-600/:

 

Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է՝ 18.02.2020թ., ժամը 12.30-ը:Հայաստանի Հանրապետության շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմինը ՀՀ քաղաքացիներին տեղեկացնում է ժամանակավոր թափուր պաշտոնի վերաբերյալ

 

 

ՇՈՒԿԱՅԻ  ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ  ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵՐՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ
ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ԵՎ ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋԱՏԱՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ
(ՇՎՏ-3.2-6)

 

 

1.  մասնակցում է ոչ պարենային  արտադրանքն իրացնելու, պահելու, փոխադրելու և օգտահանելու, ինչպես նաև ծառայություններ մատուցելու (բացառությամբ հանրային սննդի կազմակերպություններում մատուցվող ծառայությունների) փուլերում Հայաստանի Հանրապետության օրենքների և այլ իրավական ակտերի պահանջների կատարման նկատմամբ պետական վերահսկողության, ներառյալ՝ օրենքով սահմանված դեպքերում և կարգով ստուգումների իրականացմանը,

2.  ստուգման ակտերի հիման վրա մասնակցում է համապատասխան պատժամիջոցներ կիրառելու վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացմանը Վարչության պետին,

3.    Վարչության պետի հանձնարարությամբ նախապատրաստում է Վարչության առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցեր,

4. իր լիազորությունների շրջանակներում, ինչպես նաև Վարչության պետի հանձնարարությամբ, նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, զեկուցագրեր և այլ գրություններ,

5.Վարչության պետին, ըստ անհրաժեշտության, ներկայացնում է զեկուցագրեր՝ իր կողմից սպասարկվող ոլորտին առնչվող համապատասխան մարմիններում կատարվող աշխատանքների վիճակի մասին:

 

Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

 

1.   բնագիտական կամ տնտեսագիտության (էկոնոմիկա) և կառավարման (մենեջմենթ) կամ էներգետիկայի և էներգամեքենաշինության կամ մետաղագործության կամ մեքենաշինության և նյութամշակության կամ տեխնոլոգիական մեքենաների և սարքավորումների կամ էլեկտրատեխնիկայի կամ սարքաշինության կամ էլեկտրոնային տեխնիկայի, ռադիոտեխնիկայի և կապի կամ ավտոմատիկայի և կառավարման կամ տեղեկատվության և հաշվողական տեխնիկայի կամ կենցաղային և սպասարկման տեխնիկայի կամ տրանսպորտի շահագործման կամ քիմիական տեխնոլոգիայի կամ անտառային պաշարների վերարտադրության և վերամշակման կամ լայն սպառման ապրանքների տեխնոլոգիայի կամ ագրոնոմիական մասնագիտությունների գծով կամ իրավագիտություն մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն,

2.    քաղաքացիական ծառայության  պաշտոններում կամ համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն  մեկ տարվա  ստաժ կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում  քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ   Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների կամ  քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ կամ առնվազն  երկու տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ մինչև 2020 թվականի հունվարի 1-ը պետական կառավարման ոլորտի առնվազն  մեկ տարվա  աշխատանքային ստաժ,

3.    Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքի, «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին», «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին», «Ստանդարտացման մասին», «Տեխնիկական կանոնակարգման մասին», «Չափումների միասնականության ապահովման մասին», «Հավատարմագրման մասին», «Թանկարժեք մետաղների մասին», «Սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին», «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին», «Առևտրի և ծառայությունների մասին», «Տեսչական մարմինների մասին» Հայաստանի Հանրապետության  օրենքների և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի  անհրաժեշտ  իմացություն, 

4.    տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն,

5.    MS Office համակարգչային ծրագրի գիտելիքներ և ժամանակակից այլ  տեխնիկական  միջոցներով  աշխատելու ունակություն,

6.   տիրապետում է անգլերենին կամ ռուսերենին կամ ֆրանսերենին կամ գերմաներենին կամ իսպաներենին (կարդում և կարող է բացատրվել),

7.    անհրաժեշտ  տեղեկատվության տիրապետում,

8.   աշխատավարձի չափը՝ 150.799 ՀՀ դրամ:

 

Ընտրություն կատարելու եղանակը` դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստաթղթերի ուսումնասիրություն:

 

Տվյալ ժամանակավոր թափուր պաշտոնների առաջացման հիմքերի վերացման ժամկետն է` մինչև քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնների մրցույթների արդյունքում հաղթող ճանաչված մասնակցի կողմից զբաղեցվելը:

 

Վերը  նշված  պաշտոը կարող են զբաղեցվել՝ տվյալ պաշտոնի անձնագրով ներկայացվող պահանջները բավարարող, հայերենին տիրապետող, 18 տարին լրացած ՀՀ  քաղաքացիները:  Քաղաքացիական ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու առավելագույն տարիքը 65 տարին է:

 

Հանրային ծառայության ընդունվելու իրավունք չունի այն անձը, ով՝

 

1)     դատական կարգով ճանաչվել է անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ,

2)    դատական կարգով զրկվել է հանրային ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու իրավունքից,

3)    տառապում է այնպիսի հիվանդությամբ, որը հանրային ծառայության տվյալ պաշտոնի նշանակվելու դեպքում կարող է խոչընդոտել իր լիազորությունների իրականացմանը,

4)    դատապարտվել է հանցագործության համար, և դատվածությունը սահմանված կարգով հանված կամ մարված չէ,

5)    օրենքի խախտմամբ չի անցել ժամկետային պարտադիր զինվորական ծառայություն։

 

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմին (ք. Երևան, Կոմիտաս 49/2) պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`

 

1)     գրավոր դիմում (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),

2)    անձնագրի և հանրային ծառայության համարանիշը հավաստող փաստաթղթի պատճենները,

3)    կրթությունը հավաստող պետական նմուշի փաստաթղթի (փաստաթղթերի) պատճենը (պատճենները),

4)    աշխատանքային գրքույկի պատճենը,

5)    արական սեռի անձինք նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը՝ բնօրինակի հետ միասին, կամ համապատասխան տեղեկանք,

6)   մեկ լուսանկար 3x4 սմ չափսի,

7)    համառոտ CV:

 

ՀՀ քաղաքացին փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ՝ ներկայացնելով անձնագիր:

Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր՝ ժամը 9:30-ից մինչև 12:30-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

 

Լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են դիմել Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմին /ք. Երևան, Կոմիտաս 49/2, 010 235-600/:

 

Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է՝ 24.12.2019թ., ժամը 12.30-ը:

 

 
Հայաստանի Հանրապետության շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմինը  ՀՀ քաղաքացիներին տեղեկացնում է ժամանակավոր թափուր պաշտոնի վերաբերյալ

 

ՀՀ ՇՈՒԿԱՅԻ  ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ՉԱՓԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ ԵՎ ՆՈՐՄԵՐԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ

ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ

(ՇՎՏ-2.3-12)

 

1) իրականացնում է չափումների միասնականության ապահովման բնագավառը կանոնակարգող իրավական ակտերով սահմանված չափագիտական կանոնների և նորմերի պահպանման, այդ թվում` «Չափումների միասնականության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված օրենսդրական չափագիտության տարածման ոլորտների պահանջների պահպանման, հաստատված տեսակի չափման միջոցների կիրառման, չափումների կատարման վկայագրված մեթոդիկաների առկայության և չափումների միասնականության ապահովման բնագավառում տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջների պահպանման պետական չափագիտական վերահսկողություն

2) ստուգման ակտերի հիման վրա Վարչության պետին ներկայացնում է առաջարկություններ համապատասխան պատժամիջոցներ կիրառելու վերաբերյալ.

3) Տեսչական մարմնի ղեկավարի հանձնարարությամբ իրականացնում է օրենսդրությամբ Տեսչական մարմնին վերապահված վերահսկողական գործառույթներ,

4) Վարչության պետի հանձնարարությամբ նախապատրաստում է Վարչության առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցեր:

Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

1)  բնագիտական կամ տնտեսագիտություն (էկոնոմիկա) և կառավարում (մենեջմենթ), կամ էներգետիկա և էներգամեքենաշինություն, կամ մետաղագործություն, կամ մեքենաշինություն և նյութամշակություն, կամ տեխնոլոգիական մեքենաներ և սարքավորումներ, կամ էլեկտրատեխնիկա, կամ սարքաշինություն, կամ էլեկտրոնային տեխնիկա, կամ ռադիոտեխնիկա և կապ, կամ ավտոմատիկա և կառավարում, կամ տեղեկատվություն և հաշվողական տեխնիկա, կամ կենցաղային և սպասարկման տեխնիկա, կամ տրանսպորտի շահագործում, կամ քիմիական տեխնոլոգիա, կամ անտառային պաշարների վերարտադրություն և վերամշակում, կամ լայն սպառման ապրանքների տեխնոլոգիա մասնագիտությունների գծով բարձրագույն կրթություն, քաղաքացիական ծառայության առաջատար պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա  ստաժ կամ առնվազն երեք տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային ստաժ կամ համայնքային ծառայության գլխավոր պաշտոնի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ գիտական աստիճան և առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ վերջին տասը տարվա ընթացքում առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ մինչև 2020 թվականի հունվարի 1-ը պետական կառավարման ոլորտի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ.

2) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքի, «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին», «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասինե, «Ստանդարտացման մասին», «Տեխնիկական կանոնակարգման մասին», «Չափումների միասնականության ապահովման մասին», «Հավատարմագրման մասին», «Թանկարժեք մետաղների մասին», «Սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին», «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին», «Առևտրի և ծառայությունների մասին», «Տեսչական մարմինների մասին» Հայաստանի Հանրապետության  օրենքների և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի  անհրաժեշտ  իմացություն,  ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.

3) անհրաժեշտ տե­­ղեկատվությանտիրապետում.

4) համակարգչով և ժամանակակից այլ տե­խ­նի­կական միջոցներով աշ­­խատելու ունակություն.

5) անգլերենի կամ ռուսերենի կամ ֆրանսերենի կամ գերմաներենի կամ իսպաներենին ազատ տիրապետում.

6) աշխատավարձի չափը՝ 212.309 ՀՀ դրամ.

7) աշխատանքի վայրը՝ ք. Երևան, Կոմիտաս 49/2:

   

Ընտրություն կատարելու եղանակը՝ դիմում ներկայացրած քաղաքացիների փաստաթղթերի ուսումնասիրություն:

 

Տվյալ ժամանակավոր թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացման ժամկետն է` մինչև քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը մրցույթի արդյունքում հաղթող ճանաչված մասնակցի կողմից զբաղեցնելը:

 

Վերը  նշված  պաշտոնը կարող են զբաղեցնել՝ տվյալ պաշտոնի անձնագրով ներկայացվող պահանջները բավարարող, հայերենին տիրապետող, 18 տարին լրացած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները:

 Քաղաքացիական ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու առավելագույն տարիքը 65 տարին է:

 Հանրային ծառայության ընդունվելու իրավունք չունի այն անձը, որը՝

1) դատական կարգով ճանաչվել է անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ.

2) դատական կարգով զրկվել է հանրային ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու իրավունքից.

3) տառապում է այնպիսի հիվանդությամբ, որը հանրային ծառայության տվյալ պաշտոնի նշանակվելու դեպքում կարող է խոչընդոտել իր լիազորությունների իրականացմանը.

4) դատապարտվել է հանցագործության համար, և դատվածությունը սահմանված կարգով հանված կամ մարված չէ.

5) օրենքի խախտմամբ չի անցել ժամկետային պարտադիր զինվորական ծառայություն։

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները ՀՀ շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմին (ք. Երևան, Կոմիտաս 49/2) պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`

1) գրավոր դիմում (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս).

2) անձնագրի և հանրային ծառայության համարանիշը հավաստող փաստաթղթի պատճենները.

3) կրթությունը հավաստող պետական նմուշի փաստաթղթի (փաստաթղթերի) պատճենը (պատճենները).

4)  աշխատանքային գրքույկի պատճենը.

5)  արական սեռի անձինք նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը՝ բնօրինակի հետ միասին, կամ համապատասխան տեղեկանք.

 6) մեկ լուսանկար 3x4 սմ չափսի:

ՀՀ քաղաքացին փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ՝ ներկայացնելով անձնագիր:

Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր՝ ժամը 9:30-ից մինչև 12:30-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են դիմել Հայաստանի Հանրապետության շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմին /ք.Երևան, Կոմիտաս 49/2, հեռ. 011 597-520/:

 

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 31.10.2019թ, ժամը 12.30-ը: