ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ  Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմինը (այսուհետ` Տեսչական մարմին) հայտարարում է` Տեսչական մարմնի քաղաքացիական ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար

 

 

Հայաստանի Հանրապետության  տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության շուկայի վերահսկողության  տեսչական մարմնի  տեխնիկական կանոնակարգերով սահմանված պահանջների և թանկարժեք մետաղների վերահսկողության վարչության  առաջատար մասնագետ (ծածկագիր` 37-3.2-118)

 

    Մասնակցում է ոչ պարենային արտադրանքն իրացնելու, պահելու, փոխադրելու և օգտահանելու, ինչպես նաև ծառայություններ մատուցելու (բացառությամբ հանրային սննդի կազմակերպություններում մատուցվող ծառայությունների) փուլերում Հայաստանի Հանրապետության օրենքների և այլ իրավական ակտերի պահանջների կատարման նկատմամբ պետական վերահսկողության, ներառյալ՝ օրենքով սահմանված դեպքերում և կարգով ստուգումների իրականացմանը.

Ստուգման ակտերի հիման վրա մասնակցում է համապատասխան պատժամիջոցներ կիրառելու վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացմանը Վարչության պետին.

Տեսչական մարմնի ղեկավարի հանձնարարությամբ իրականացնում է օրենսդրությամբ Տեսչական մարմնին վերապահված վերահսկողական գործառույթներ:

  Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

 

 բնագիտական կամ տնտեսագիտություն (էկոնոմիկա) և կառավարում (մենեջմենթ), կամ էներգետիկա և էներգամեքենաշինություն, կամ մետաղագործություն, կամ մեքենաշինություն և նյութամշակություն, կամ տեխնոլոգիական մեքենաներ և սարքավորումներ, կամ էլեկտրատեխնիկա, կամ սարքաշինություն, կամ էլեկտրոնային տեխնիկա, ռադիոտեխնիկա և կապ, կամ ավտոմատիկա և կառավարում, կամ տեղեկատվություն և հաշվողական տեխնիկա, կամ կենցաղային և սպասարկման տեխնիկա, կամ տրանսպորտի շահագործում, կամ քիմիական տեխնոլոգիա, կամ անտառային պաշարների վերարտադրություն և վերամշակում, կամ լայն սպառման ապրանքների տեխնոլոգիա,կամ ագրոնոմիական մասնագիտությունների գծով բարձրագույն կրթություն, քաղաքացիական ծառայության  պաշտոններում կամ համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն  մեկ տարվա  ստաժ, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ  քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ առնվազն  երկու տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժկամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն  մեկ տարվա  աշխատանքային ստաժ,

- պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն.

-  անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում.

- անգլերենի կամ ռուսերենի կամ ֆրանսերենի կամ գերմաներենի կամ իսպաներենի (կարդում և կարող է բացատրվել) տիրապետում.

- համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն.

-  աշխատավարձի չափը՝  150799 (հարյուր հիսուն հազար յոթ հարյուր իննսունինը) դրամ։

- անհրաժեշտ (պարտադիր) կառավարչական հմտությունների և ունակությունների, ինչպես նաև իր պաշտոնի անձնագրով նախատեսված գործառույթներից բխող կառավարչական հմտությունների և ունակությունների տիրապետում (Ցանկեր N 1-2):

Պաշտոնն զբաղեցվում է որոշակի ժամկետով՝ մինչև մրցույթի արդյունքում հաղթող ճանաչված անձի տվյալ պաշտոնում նշանակումը։

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն  պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`

•        գրավոր դիմում (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),

•        կրթությունը հավաստող պետական նմուշի փաստաթղթի (փաստաթղթերի) պատճենները,

•        աշխատանքային գրքույկի պատճենը (ունենալու դեպքում),

•        արական սեռի անձինք նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը կամ համապատասխան տեղեկանք,

•        մեկ լուսանկար` 3X4 սմ չափսի,

•        անձնագրի պատճենը:

       Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր` անձամբ կամ էլեկտրոնային հասցեով՝ ժամը 9.30-ից մինչև 17.30-ը։

      Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 2018 թվականի հոկտեմբերի 3-ը: 

          ՀՀ քաղաքացիները ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության քաղաքացիական ծառայության ժամանա­կա­վոր թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար կարող են դիմել Նախարարության անձնակազմի կառավարման վարչություն (ք. Երևան, Մ. Մկրտչյան 5, հեռ. 011-59-71-96, 011-59-71-98, էլ-փոստ lnanagulyan@mineconomy.am):

  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՇՈՒԿԱՅԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ
ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

 

ՊԱՐՈՆ ԱՐՄԵՆ ԿՈՏՈԼՅԱՆԻՆ

 

------------------------------------------------------------------

                                                                             (հասցե, հեռախոսահամար)

 

                                        ------------------------------------------------------------------------------------------------

 

բնակիչ  --------------------------------------------------ից

                                                                                (անուն, հայրանուն ազգանուն)

 

 

Դ Ի Մ ՈՒ Մ

 

 

 

Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  (ծածկագիր`             ) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար խնդրում եմ ինձ հետ կնքել աշխատանքային պայմանագիր։

 

 

 

 

 

Դիմող`                                                                      ------------------------------